LUŽANY
Naposledy aktualizováno: 11.6.2020

?innost zájmových spolků je vždy dostate?n? prezentována v Lužanském ob?asníku, periodiku, který vychází 2 x do roka. Vycházet za?al v roce 2005, kdy po vzoru z n?kolika obcí, se rozhodl obecní ú?ad podporovat vydávání takového ob?asníku, kde by každá složka v obci dostala prostor pro své p?edstavení a popis své ?innosti. Krom? ?tení o ?innosti spolků jako je Sbor dobrovolných hasi?ů v Lužanech, Sokol Lužany, ochotnický kroužek, šipka?i B?snící komá?i, si v každém ob?asníku můžete za?íst do spole?enské rubriky, do ?innosti ZŠ a MŠ v Lužanech nebo do d?ní v obci Dlouhá Louka, Zelená Hora nebo Zelené, ale také do historie prost?ednictvím výtažků z kroniky. V neposlední ?ad? pat?í vždy titulní strana starostce obce, kde ob?any seznamuje s d?ním v obci.

Lužanský ob?asník ?. 4

Lužanský ob?asník ?. 5

Lužanský ob?asník ?. 6

Lužanský ob?asník ?. 7

Lužanský ob?asník ?. 8

Lužanský ob?asník ?. 9

Lužanský ob?asník ?. 10

Lužanský ob?asník ?. 11

Lužanský ob?asník ?. 12

Další ?ísla Lužanského ob?asníku není možné zde uvést z důvodu velikosti souboru, proto použijte odkaz na webové stránky obce Lužany, kde naleznete všechna ?ísla ob?asníku.

http://www.obec-luzany.cz/zpravodaj/