LUŽANY
Naposledy aktualizováno: 11.6.2020

Místní knihovna v Lužanech u P?eštic byla umíst?na v budov? bývalého hospodá?ského dvora v ?p. 1 od 1. 6. 2004 do 31. 12. 2012.

           

               

                      

Poté  se do?asn? b?hem celého roku 2013 nacházela v místnosti bývalého mandlu  u hasi?ské zbrojnice a v objektu ?p. 1 se nacházely pouze knihy v majetku obce a tyto prostory sloužily ke skladovým ú?elům.

              

                                   

Od 7. ledna 2014 může knihovnice p?ivítat všechny návšt?vníky v zrekonstruovaných prostorách bývalé pošty u obecního ú?adu. Byly odstran?ny p?epážky, zbourány hovorny a p?íru?ní sklad, vym?n?na okna za plastová a celé prostory byly vybíleny. Záv?rem byla provedena pokládka koberce a pan Petr Šalom upravil původní nábytek a zhotovil nové police na knihy. Všem firmám moc d?kujeme a jsme rádi, že knihovna v Lužanech získala po mnoha letech vhodné a důstojné prost?edí, které se líbí i všem návšt?vníkům.

                                                    

Nachází se zde knihy, které jsou majetkem Obecního ú?adu v Lužanech a knihy z vým?nných souborů zajišťovaných M?stskou knihovnou v P?ešticích. Je zavedena donášková služba pro starší ob?any.

Ve?ejný internet poskytovaný ob?anům zdarma je umíst?n v zasedací místnosti Obecního ú?adu v Lužanech z důvodu nevyhovujících podmínek pro po?íta?ovou soupravu v knihovn?. Sou?ástí této soupravy je i multifunk?ní za?ízení umož?ující barevný tisk, kopírování a skenování.  

Naše knihovna byla v roce 2005 p?edstavena ?tená?ům v ?lánku P?eštických novin v rámci seriálu o malých venkovských knihovnách.

?innost naší knihovny je každoro?n? zaznamenávána v kronice obce Lužany. Nahlédn?te do zpráv o ?innosti za rok 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019